Pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać kilka dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowania dokumentacji wymaga dużo czasu, warto więc rozpocząć jej gromadzenie wcześniej.


Dokumenty które musimy zgromadzić w kolejności :

  • Mapa geodezyjna:

uwidacznia obiekty znajdujące się na działce i w jej otoczeniu (budynki, infrastrukturę uzbrojenia terenu, przyłącza, ogrodzenia itp.). Wyrys mapy zasadniczej można otrzymać w wydziale geodezji urzędu powiatowego, jednak przyda się ona jedynie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Mapa do celów projektowania budynku i przyłączy musi być zaktualizowana przez geodetę.

  • Decyzja o warunkach zabudowy lub z Wypis z Miejscowego Planu

Dokument ten jest podstawą i jest wymagany w przypadku zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Warunki zabudowy są niezbędne podczas projektowania, określają między innymi jaki budynek i jakie przyłącza mogą być zbudowane na danym terenie, jakie uzgodnienia i opinie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć dwie kserokopie mapy geodezyjnej z zaznaczeniem działki, której ma dotyczyć inwestycja (wymagania moga się różnić w zależności od urzędu) . Wypis z Panu można otrzymać 'od ręki'. Od niekorzystnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obecnie prawo do dysponowania nieruchomością nie musi być wykazywane, wystarczy złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością są właściciele nieruchomości, którzy uprzednio prawo własności nieruchomości wykazywali wypisem z księgi wieczystej lub aktem notarialnym zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczeniem sądu stwierdzającym nabycie spadku albo kończącym postępowanie działowe. Osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest właścicielem działki może być również taka osoba, która uzyskała zgodę właściciela oraz zawarła umowę zezwalającą jej na korzystanie z działki (np. użyczenia, dzierżawy, najmu itp.).

  • Projekt budowlany:

jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach. Składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno - budowlanego. Projekty przyłączy mogą być częścią składową projektu budowlanego, lub można je opracować oddzielnie jako aneks.

  • Uzyskanie uzgodnień i opinii innych organów:

taki obowiązek może być już wskazany w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Informacja o przyłączach:

przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi. Chodzi tutaj o przyłącza do budynków - elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Należy tutaj ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy więc złożyć w wydziale architektury odpowiedniego urzędu.


Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Innymi słowy oświadczasz, że jesteś właścicielem działki;
  • projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami; oraz uprawnieniami projektantów
  • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie ma planów zagospodarowania.

Organ zatwierdzający (czytaj Twój urząd gminy) ma ustawowo 60 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Możliwe,że należy będzie uzupełnić dokumentacje o niezbędne "papierki" o czym zostaniesz poinformowany na pismie. Jeżeli wszystko będzi OK, po otrzymaniu pozwolenia należy poczekać14 dni, aż się uprawomocni.

Na rozpoczęcie prac masz dwa lata - po tym terminie pozwolenie przestaje być ważne. Pozwolenie wygasa również jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.

Oceń artykuł
(
Ocen: 0
Średnia: 0
)
Podziel się swoją opinią na temat artykułu: "Pozwolenie na budowę."
Administratorem danych jest Z500, NIP 5252496983.
^
 
Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj. rozumiem