Regulamin sklepu internetowego Z500

Niniejsza informacja przeznaczona jest zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców i quasi – przedsiębiorców zawierających umowę, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w treści niniejszej informacji jako dotyczących wyłącznie konsumentów albo wyłącznie klientów niebędących konsumentami – przedsiębiorców/ quasi – przedsiębiorców.

Szanowny Kliencie, poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedającego, zawieranej z nami umowy sprzedaży w naszym sklepie stacjonarnym oraz Twoich (- dalej jako Kupujący) praw, w tym praw konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego przez nas towaru lub usługi, w tym cena i ewentualne inne dodatkowe opłaty, jeżeli występują, znajdziesz przy opisie danego projektu.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem https://z500.pl oraz zasady innych usług realizowanych za pośrednictwem tej witryny.

Podobnie jak inne elementy serwisu, regulamin chroniony jest prawem autorskim.
Zabrania się kopiowania go w całości lub w częściach.

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://z500.pl jest prowadzony przez Z500 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374974, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252496983, numer Regon: 142755168.

Dane kontaktowe:

1) Adres pocztowy: Z500 sp. z o.o.; ul. Trakt Brzeski 35, 05–077 Warszawa

2) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

3) Numer telefonu: +48 725 000 005 dostępnym w dni powszednie w godzinach 08:00 – 19:00

1.2. Definicje

1.2.1. „Sprzedający” oraz „Usługodawca” - Z500 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt Brzeski 35, 05–077 w Warszawie, Polska.

1.2.2. „Kupujący” - jest to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie,

1.2.3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.2.5. Quasi-przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

1.2.6. Sklep internetowy” - sklep internetowy działający pod adresem https://z500.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, witryna internetowa marki Z500™ pod adresem https://z500.pl

1.2.7. "Usługobiorca" - każdy użytkownik Sklepu internetowego (w tym Konsument, Przedsiębiorca i Quasi-przedsiębiorca)

1.2.8. „Adres e-mail” składa się z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: [email protected].

1.2.9. „Towar” - projekt graficzny, książka lub katalog autorstwa Sprzedającego dostępny w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia, a także dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa (w szczególności indywidualna usługa projektowa lub usługa projektowa instalacji) bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, sprzedawane lub udostępniane w oparciu o niniejszy Regulamin.

1.2.10. „Regulamin” - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Firma Z500.

1.2.11. ”Wysłanie zamówienia” - oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

1.2.12. „Trwały nośnik” - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.2.13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisy powiązane. Obowiązuje od dnia 25.05.2018.

1.2.14 Projekt katalogowy – tzw. Gotowy projekt to projekt opracowany przez pracownię Z500, przedstawiający planowany obiekt budowlany, mogący być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana).

1.2.15 Projekt indywidualny – to projekt opracowany przez pracownię Z500 na potrzeby konkretnego, indywidualnego klienta (zamawiającego), zgodnie z jego potrzebami, życzeniami i wskazówkami, dostosowany do konkretnej działki budowlanej.

1.2.16. NOWOŚĆ/KONCEPCJA/ZAPYTAJ O PROJEKT, tj. projekt sprzedawany po raz pierwszy dla którego wymagane jest stworzenie pełnej dokumentacji technicznej. Projekt oznaczony jako Nowość/Koncepcja jest jedynie propozycją produktu, którego szczegóły opracowywane są przez architekta zgodnie z życzeniem Klienta. Złożenie przez Kupującego zamówienia projektu oznaczonego Nowość/Koncepcja/Zapytaj o projekt pociąga za sobą obowiązek uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny widocznej przy projekcie. Opracowanie projektu następuje w terminie wspólnie ustalonym przez strony bądź w terminie zaproponowanym przez Z500, , nie dłuższym jednak niż w ciągu 55 dni roboczych od dnia opłacenia i zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1.4. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.

§2 Składanie zamówienia

2.1. Sprzedający prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż projektów architektonicznych dostępnych na stronie internetowej https://z500.pl. oraz świadczy na rzecz Kupujących dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:

  • doradztwo
  • obsługa transakcji

2.2. Oferta Sprzedającego jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy poza granice Polski nie są realizowane.

2.3. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

2.4. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

2.5. W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

a) wejść na stronę internetową dostępną pod adresem https://z500.pl,
b) dokonać wyboru Towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym, poprzez skorzystanie z przycisku "koszyk" (złożyć zamówienie),
c) wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego,
d) dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
e) dokonać wyboru sposobu płatności,
f) zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk "zamawiam i płacę".

2.6. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.7. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

2.8. Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego Towaru.

2.9. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

2.10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego, nie wcześniej jednak niż od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Bankowym Sprzedającego, chyba że Kupujący wybrał inną formę płatności.

2.12. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem, zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki łączy się z dodatkowym kosztem.

2.13. Sprzedający oferuje projekty architektoniczne odpowiadające normom polskim i prawu polskiemu, w konsekwencji czego nabycie projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy domu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.14 Sprzedający umożliwia Kupującemu wprowadzenie zmian do projektu katalogowego zakupionego w sklepie internetowym Sprzedającego.

2.15. Sprzedający zapewnia, że zmiany projektu katalogowego zamówione przez Klienta będą wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania zmian.

2.16. W celu zamówienia usługi zmian projektu katalogowego, projektu indywidualnego bądź Projektu oznaczonego jako Nowość/Koncepcja należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo pod numerami i adresami podanymi w § 1 pkt 1.1 niniejszego Regulaminu bądź za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego.

2.17. Zmiany są dokonywane wyłącznie na życzenie klienta po uzgodnieniu z pracownikiem Z500. W przypadku istotnych zmian wpływających na kluczowe i charakterystyczne parametry domu, takie jak:

  • Kubatura budynku
  • Powierzchnia zabudowy
  • Wysokość domu
  • Długość domu
  • Szerokość budynku
  • Liczba kondygnacji domu

Z500 sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności, za rezultat w postaci sytuacji kiedy to zmieniony projekt nie pasuje na działkę klienta lub jest niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i/lub Warunkami Zabudowy na działce Klienta.

2.18. Zmiany dokonywane są wyłącznie w zakresie ustalonym z klientem. Jeśli nie było żadnych ustaleń co do zmian w innych branżach wówczas pozostaną one w poprzedniej formie tj. zgodnie z projektem podstawowym.

2.19. Koszty zmian każdorazowo wyceniane są indywidualnie z uwagi na złożoność projektu. Wycena zmian może potrwać od 3 do 10 dni roboczych.

2.20. Realizacja zmian w projekcie katalogowym zamówionym przez Kupującego ma miejsce dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty należnej za wykonanie usługi. Wycena usługi związanej ze zmianą projektu jest bezpłatna. Kupujący może zrezygnować z dokonania zmian w projekcie po otrzymaniu wyceny usług.

2.21. W związku z tym, że zmiana projektu katalogowego, zlecenie sporządzenia projektu indywidualnego bądź zlecenie sporządzenia projektu oznaczonego jako Nowość/Koncepcja kwalifikowana jest jako świadczenie o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, Kupującemu, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje ustawowo prawo odstąpienia.

2.22. Postanowienia ust. 2.21 stosuje się także w stosunku do Quasi - Przedsiębiorcy, w odniesieniu do umów zawartych od dnia 01.01.2021 roku.

§3 Realizacja zamówienia

3.1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.

3.2. Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przesyłka kurierską. Może być też odebrany przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego przy ul. Trakt Brzeski 35 w Warszawie, w dni robocze i w godzinach działalności biura (od 8.00 do 18.30), po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu odbioru Towaru. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego jest bezpłatny.

3.3. Sprzedający realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.4. Odbiór przesyłki powinien być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem, o ile przewoźnik umożliwia taką formę.

3.5. Czas wysyłki podany jest w dniach roboczych na karcie produktu lub uzgadniany telefonicznie. Projekty oznaczone jako Nowość/Koncepcja dostępne są zwykle w przeciągu 21-30 dni roboczych.

3.6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 55 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 55 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kupującego liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3.7. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm - Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. W razie opóźnienia Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§4 Zapłata

4.1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

4.2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.3. Za zamówiony projekt Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

a) gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru. Niemożliwe jest jednak dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.
b) kartą kredytową
c) przelewem elektronicznym
d) przelewem (płatne z góry)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.4. W razie wyboru przez Kupującego projektu określonego jako NOWOŚĆ, KONCEPCJA, lub ZAPYTAJ O PROJEKT, tj. projektu sprzedawanego po raz pierwszy dla którego wymagane jest stworzenie pełnej dokumentacji technicznej, Kupujący zobowiązany jest uiścić pełną cenę wybranego projektu. Po dokonaniu płatności Sprzedający podejmie działania zmierzające do wykonania usługi projektowej polegającej na indywidualnym dostosowaniu projektu zgodnie z żądaniem i wymaganiami Kupującego.

4.5. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji.

4.6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowaniem wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

4.7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon, lub faktura VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

4.7.1. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

4.7.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

4.7.3. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

4.7.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

4.7.5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

4.7.6. W celu uzyskania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym fakcie podczas dokonywania płatności. Sprzedający wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy tj. z dnia 21 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz.2174, z późniejszymi zmianami)

4.8. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. W sytuacji wybraniu przez Kupującego sposobu płatności „przelewem(płatne z góry)” koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

4.9. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 5 Regulaminu, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na Trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§5 Gwarancja, rękojmia

5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Z500 ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459z póź. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

5.2. Reklamacje na piśmie Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą elektroniczną na adres: [email protected],
b) listownie na adres: Z500, ul. Trakt Brzeski 35, 05–077 Warszawa

5.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący w szczególności winien wskazać:

a) Imię i nazwisko,
b) Adres do korespondencji,
c) Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) datę nabycia towaru,
e) rodzaj reklamowanego towaru,
f) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady,
g) żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wymogi podane powyżej w przypadku konsumentów mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

5.4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo jakikolwiek dowód zawarcia transakcji.

5.5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 5 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

5.6. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5.7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5.8. Gwarancja/rękojmia nie obejmuje zmian dokonanych samodzielnie przez Kupującego bez wyraźnej zgody Sprzedającego.

5.9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5.10. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

5.11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

5.12. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

§6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6.1. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

6.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpaprywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§7 Odstąpienie od umowy

7.1. Kupujący zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity 2019 r., poz. 134, a od dnia 1 stycznia 2021 r. także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części

b) dla pozostałych umów (np. umowy na wykonanie usługi) - od dnia zawarcia umowy.

7.3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru na adres e-mail Sprzedającego, listownie na adres siedziby Sprzedającego bądź też dostarczyć osobiście na adres siedziby Sprzedającego.

7.4. Szczegóły na temat zwrotu i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie z500.pl/zwrot.html.

7.5. W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca Towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), zwracane są Kupującemu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Quasi - przedsiębiorcy w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), m.in.:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.8. Sprzedający może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Przedsiębiorcę lub wydłużając termin na zwrot projektu.

7.9. Korzystający z prawa do odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający niniejszym informuje swoich klientów, iż kupując dokumentację/projekt, przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy mają prawo zapoznać się z jej zawartością i treścią, jednakże bez naruszenia jej układu, schematu i integralności. W szczególności zabronione jest rozszywanie dokumentacji/projektu, wyrywanie z niej kartek, wykonywanie na dokumentacji jakichkolwiek notatek, adnotacji, wzmianek lub skreśleń, pozostawianie sobie w razie odstąpienia jakiejkolwiek części dokumentacji. W przypadku, gdy zwracana dokumentacja/projekt posiada wady lub uszkodzenia, Kupujący w szczególności może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami ich usunięcia, a jeśli wady są tego rodzaju, że zwrócony egzemplarz dokumentacji/projektu nie nadaje się do jej dalszej sprzedaży - kosztami wykonania nowego egzemplarza dokumentacji/projektu.

7.10. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do używania projektu/dokumentacji w jakiejkolwiek formie, w tym kopiowania, używania kopii, (nawet sporządzonych przed odstąpieniem). Postępowanie wbrew powyższym zasadom stanowi naruszenie przepisów ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną i karną, wynikającą w szczególności z art. 115 ust. 3 i art. 117 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy.

7.11. Postanowienia niniejszego działu stosuje się także w stosunku do Quasi -Przedsiębiorcy, w odniesieniu do umów zawartych od dnia 01.01.2021 r.

§8 Wymiana projektu gotowego na inny

8.1. Istnieje możliwość wymiany projektu gotowego na inny w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

8.2. Kupujący może wymienić gotowy projekt tylko raz.

8.3. Wymiana Towaru w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki jest darmowa.

8.4. Koszt wymiany Towaru w przypadku powyżej 14 dni kalendarzowych wynosi 50% wartości zakupionego projektu.

8.5. Wymianie/zwrotowi nie podlegają:

a) projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie,
b) projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego,
c) projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego,
d) pliki elektroniczne (np. kosztorysy, DWG) wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.
e) projekty zużyte lub zaadaptowane, które noszą ślady zniszczenia, są niekompletne lub zapisane, noszą ślady rozmontowania dokumentacji,
f) projekty i koncepcje, do których wprowadzono zmiany na życzenie Kupującego,
g) projekty z przerwanym lub uszkodzonym hologramem zabezpieczającym,

8.6. Skorzystanie z odstąpienia od umowy – w sytuacji zamówienia projektu, oznaczonego jako NOWOŚĆ, KONCEPCJA, lub ZAPYTAJ O PROJEKT wiązać się będzie z obowiązkiem pokrycia przez Kupującego wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Z500 od momentu złożenia zamówienia do momentu odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

8.7. Na życzenie Kupującego, Sprzedający wyda pisemną zgodę autora na dokonanie zmiany w projekcie z zastrzeżeniem, że zmiana powinna być przeprowadzona przez kompetentną osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Korekty dokumentacji powinny być naniesione graficzną techniką trwałą lub dołączone, jako aneks do projektu. Zgoda autorska na zmiany w projekcie wydawana przez Z500 Sp z o.o. obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, poza granicami kraju właściwą i ważną zgodę może wydać wyłącznie lokalny, uprawniony oddział Z500 .

§9 Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Administratorem Danych Osobowych (dalej w skrócie: ADO) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

9.2. Dane osobowe podane przez Konsumenta podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez ADO w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych Kupującego wynikają z jego świadomej zgody, której może udzielić przed złożeniem zamówienia, regulowane są przez politykę prywatności ADO.

9.3. ADO zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Kupującego, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z możliwości aktualizacji swoich danych w usłudze Konto Użytkownika (pkt 10.1 regulaminu) lub wysłać zgłoszenie na adres e-mail [email protected] z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

9.4. Kupujący ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADO , od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, Kupujący może żądać od ADO przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi.

9.5. Z500 wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Konsumenta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

9.6. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

9.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§10 Usługi elektroniczne

10.1. Sklep internetowy udostępnia następujące usługi: Konto Użytkownika, Konto Partnera (Panel Partnera), Plac Budowy, Newsletter.

10.1. Konto Użytkownika

10.1.1. Bezpłatna usługa Konto Użytkownika pozwala Usługobiorcom na zapamiętanie danych adresowych, wykorzystywanych podczas składania zamówień, organizowanie listy ulubionych projektów, kontakt z innymi użytkownikami Sklepu internetowego, a także założenie i prowadzenie bloga w usłudze Plac Budowy.

10.1.2. Dostęp do usługi możliwy jest po rejestracji oraz potwierdzeniu tożsamości rejestrującego za pośrednictwem poczty e-mail.

10.1.3. Usługa realizuje także zadanie wysyłania do Usługobiorcy powiadomień drogą elektroniczną, związanych z aktywnością Usługobiorcy. Usługobiorca może zrezygnować z chęci otrzymywania takich powiadomień na podstronie ustawień usługi.

10.1.4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi, klikając przycisk "chcę usunąć swoje konto" w ustawieniach Konta Użytkownika lub zgłaszając takie żądanie na adres e-mail [email protected].

10.2. Konto Partnera

10.2.1. Konto Partnera jest usługą umożliwiającą Przedsiębiorcom pobieranie elektronicznej informacji o produktach oferowanych przez Sklep internetowy.

10.2.2. Warunkiem świadczenia usługi jest podpisanie umów pośrednictwa i/lub licencyjnych ze Sprzedającym.

10.3.3. Przedsiębiorca może zrezygnować z usługi, rozwiązując w/w umowy. Warunki rozwiązania określone są w odrębnych umowach.

10.3. Plac Budowy

10.3.1. Usługa Plac Budowy jest bezpłatną i usługą blogową, udostępnianą przez czas nieoznaczony, dedykowaną dla Konsumentów, którzy kupili, budują lub zamierzają budować dom na podstawie projektu Z500. Ideą usługi jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz łączenie społeczności skupionej wokół budowy domów. Plac Budowy wymaga posiadania Konta Użytkownika. Dostęp do usługi możliwy jest z podstrony dedykowanej Placu Budowy lub z zakładki Realizacje na podstronie projektu domu.

10.3.2. Plac Budowy umożliwia publikację oraz przeglądanie zdjęć i treści. Umieszczenie materiałów i opisów w serwisie oznacza zgodnie z prawem przeniesienie na rzecz Usługodawcy wszelkich autorskich praw majątkowych (w tym autorskich praw zależnych) do tych materiałów i opisów, nieograniczone czasowo i terytorialnie do wykorzystania we wszelkich formach i na wszelkich polach eksploatacji.

10.3.3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z prowadzenia Placu Budowy poprzez kliknięcie w link "usuń moją budowę".

10.3.4. Aby chronić zdjęcia przed nieuprawnionym kopiowaniem, każda fotografia jest automatycznie oznaczona znakiem Z500.

10.3.5. Plac Budowy jest tematycznie związany z procesem projektowania i budowy domów i został przewidziany dla wszystkich odbiorców w różnym wieku. Dlatego zabronione jest publikowanie materiałów i komentarzy naruszających godność, propagujących przemoc, narkotyki czy łamiących polskie prawo.

10.3.6. Zabroniona jest publikacja komercyjnej reklamy, krypto-reklamy lub podobnych form bez pisemnej zgody Usługodawcy.

10.4. Newsletter

10.4.1. Usługa Newsletter pozwala na otrzymywanie różnego rodzaju powiadomień o nowościach, promocjach i produktach związanych z branżą budowlaną.

10.4.2. Dostęp do usługi jest darmowy i wymaga rejestracji na jednym z dostępnych formularzy (wyskakujący typu pop-up lub osadzony w strukturach strony internetowej Z500).

10.4.3. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest za pośrednictwem linku znajdującego się w każdej otrzymanej wiadomości e-mail związanej z realizacją tej usługi lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail [email protected].

10.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont Użytkowników, blogów Placu Budowy, czy Kont Partnerów naruszających warunki niniejszego regulaminu lub nieużywanych przez okres co najmniej 6 miesięcy.
10.6. Wymagania techniczne

10.7.1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane są:

1) komputer, laptop, netbook, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
2) dostęp do poczty elektronicznej
3) zaktualizowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub Safari
4) włączona możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

10.7.2 Kupujący (usługobiorca) obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§11 Prawa autorskie

11.1. Produkty marki Z500™ objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego produktu do celów handlowych, reklamy oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i zgody podmiotu reprezentującego.

11.2. Nabycie oryginalnego projektu obejmuje prawo zastosowania go do budowy tylko jednego domu, na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 14.. Reprezentantem marki Z500™ w Polsce jest podmiot Z500 Sp. z o.o.

11.3. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

11.4. Każda zmiana dokonana w projekcie wymaga zgody Sprzedającego, brak uzyskania przedmiotowej zgody stanowić będzie naruszenie praw autorskich Sprzedającego.

§12 Kontakt / uwagi

12.1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą elektroniczną na adres: [email protected], (w przypadku reklamacji : [email protected] )

b) faksem na nr tel. +48 (22)355 15 55

c) telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr +48 725 000 005 dostępnym w dni powszednie w godzinach 09:00 – 18:00

d) listownie na adres: Z500 Sp z o.o., ul. Trakt Brzeski 35, 05–077 Warszawa

12.2. Konsultant w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

13.2. Z500 honoruje wszelkie prawa Kupujących przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Kupujących wynikających z przepisów prawa.

13.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

13.4. Sprzedający informuje, iż regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie https://z500.pl informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

13.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą.

13.6. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

13.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Kupujących będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

13.8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

13.9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj. rozumiem