Pozwolenie na budowę – dużo spraw załatwisz online

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia spowolniają załatwianie spraw urzędowych. Terminy wyznaczane przez urzędników na spotkania są odległe, bo wiele placówek pracuje w trybie hybrydowym lub zdalnym. Ma to wpływ na całą branżę budowlaną, a nawet gospodarkę, dlatego rząd przyspiesza działania zmierzające do pełnej cyfryzacji procedur urzędowych, które są wymagane przepisami prawa budowlanego. W sierpniu bieżącego roku minister rozwoju przedstawiła plan tych działań, z którego wynikało, że już tej jesieni można będzie zdalnie uzyskać pozwolenie na budowę lub złożyć zgłoszenie. W tej chwili (22.1.2020) na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/, która powstała w celu usprawnienia kontaktów z urzędami w sprawach budowlanych, wnioski o pozwolenie na budowę jeszcze nie są dostępne, ale pewne formalności, które są niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia budowy, można już wykonać zdalnie.

Przypominamy zatem, co trzeba zrobić przed rozpoczęciem budowy, jakie dokumenty skompletować, gdzie je złożyć i podpowiadamy, które z tych czynności można wykonać online, nie ruszając się sprzed swojego komputera.

Zanim zaczniesz odwiedzać strony internetowe urzędów, z których pobierzesz formularze albo na których będziesz składać wnioski, załóż profil zaufany, dzięki któremu potwierdza się tożsamość drogą elektroniczną. Taki profil raz założony umożliwia wygodną wymianę informacji i dokumentów z różnymi urzędami. Jeśli go już posiadasz, to wiesz, że dużo ułatwia. Profil zakłada się najłatwiej za pośrednictwem swojego banku lub poprzez złożenie wniosku na stronie pz.gov.pl.


Wniosek o wypis i wyrys z MPZP


Jeśli masz już działkę – własną lub upatrzoną, którą zamierzasz kupić – to pierwszym krokiem w kierunku realizacji marzenia o swoim domu powinno być sprawdzenie, jaki dom można zbudować na tej działce. Ewentualne ograniczenia lub wytyczne znajdziesz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jeśli parcela, którą wybrałeś znajduje się na terenie, dla którego taki plan istnieje. Sprawdzisz to na stronach internetowych urzędu gminy lub urzędu miasta. Jeśli działka jest objęta planem możesz złożyć online wniosek i wypis i wyrys z MPZP. Jeśli nie masz profilu zaufanego i nie będziesz go zakładać, możesz tylko pobrać ze strony internetowej wzór wniosku, wypełnić go i podpisać odręcznie i wysłać go listem poleconym lub złożyć w urzędzie. Jednym z załączników do wniosku jest potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. O jej wysokość możesz zapytać w urzędzie przez telefon, opłaty zależą od liczby stron wypisu i wyrysu. Opłata skarbowa od wypisu do 5 stron wynosi 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł. Opłata skarbowa od wyrysu wynosi 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł. Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ)


Jeśli na terenie, na którym leży działka, nie ma MPZP, to podstawowym dokumentem, bez którego nie możesz rozpocząć budowy jest decyzja o warunkach zabudowy. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy musisz złożyć w okresie ważności tej decyzji. Istnieją inwestycje, których realizacja wymaga uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000 metrów kwadratowych, elektrownie wiatrowe, inwestycje w strefach A w uzdrowiskach, n a terenie byłych lotnisk i obiektów wojskowych, w rejonach lotnisk, na gruntach rolnych klas I-III poza granicami miast i gruntach leśnych – jeśli grunty te nie były dotychczas przeznaczone pod inwestowanie – czyli nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia, wymaganej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty rolne klas I-III poza granicami miast mogą być zabudowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy jedynie po łącznym spełnieniu 4 warunków określonych w przedmiotowej ustawie.

Wniosek o WZ składa się w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta, do którego administracyjnie przynależy dana nieruchomość. Wzór wniosku pobierzesz ze strony internetowej urzędu. Bardzo istotne są załączniki, bez których wniosek będzie niepełny i nie zostanie rozpatrzony.

Do wniosku o WZ należy dołączyć:
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapę zasadniczą lub kastralną otrzymasz w powiatowym ośrodku geodezyjno-kartograficznym lub miejskim ośrodku geodezjno-kartograficznym.

charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej i sposobu unieszkodliwiania odpadów, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
– dowód uiszczenia opłaty skarbowej (od 23 lipca 2020 jest to 598 zł, na podstawie Ustawy z 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Dz.U. poz. 1086.)

Jeśli nie składasz wniosku osobiście, dołączasz także upoważnienie (pełnomocnictwo) dla innej osoby lub też firmy czy instytucji. Warto czytelnie wpisać dane do kontaktu, zwłaszcza jeżeli dokument, opłaty lub materiały mają być pr zesłane w postaci elektronicznej. Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis kwalifikowany możesz złożyć wniosek online, w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wnioski w formie pisemnej składa się w Biurze Geodezji i Katastru, lub w Wydziale Obsługi Mieszkańca.

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku, zwłaszcza dotyczące zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną, trzeba wcześniej przygotować. Można w tym celu skorzystać z kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych. Dobrze jest wcześniej wystąpić do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o wydanie wstępnych warunków technicznych podłączenia, które będą załącznikiem do wniosku o wydanie warunków zabudowy. Wniosek o wstępne warunki zaopatrzenia w wodę składa się najczęściej razem z zapytaniem o warunki techniczne odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Do miejscowego dostawcy energii elektrycznej wnioskuje się o wydanie wstępnych warunków przyłączenia. Dokumenty z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz od dostawcy prądu również można pozyskać drogą elektroniczną.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?


Procedury uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy mają dużą część wspólną w postaci dokumentów, które należy złożyć, i trzyletniego okresu ważności. Różnią się one warunkami wstępnymi, ponieważ na podstawie zgłoszenia można realizować inwestycje, w których obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działkę. Różni je czas, kiedy można zacząć prace budowlane: w przypadku pozwolenia na budowę należy czekać na jego wydanie, co może oznaczać nawet dwa miesiące. Na podstawie zgłoszenia można zaczynać po upływie 21 dni od złożenia dokumentów w urzędzie, jeśli ten nie wyrazi sprzeciwu. Dodatkowa różnica pomiędzy tymi trybami dotyczy istotnych zmian w realizowanym projekcie. Jeśli budujesz na podstawie pozwolenia, wystarczy wykonać i dostarczyć do urzędu projekt zamienny i otrzymuje się dość szybko zamienne pozwolenie na budowę. Jeśli zaczynasz na podstawie zgłoszenia, to istotna zmiana w projekcie wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę i może oznaczać dłuższe oczekiwanie na decyzję urzędu, czyli do dwóch miesięcy.

Dokumenty, które składasz do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy:


⦁ wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy –pobierz formularz ze strony urzędu i wypełnij w domu albo weź w urzędzie powiatowym albo urzędzie miasta. projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach,

⦁ zaświadczenie, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i musi być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt,

⦁ oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele, w którym potwierdzisz, że możesz zarządzać działką, na której będzie budowany dom; pobierz wzór ze strony internetowej urzędu i wypełnij w domu albo weź w urzędzie powiatowym albo urzędzie miasta,

⦁ decyzję o warunkach zabudowy – jeśli dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

⦁ potwierdzenie opłaty, jeśli część domu będziesz użytkować w innych celach niż mieszkaniowe, na przykład będziesz prowadzić sklep lub warsztat.

Lokalny urząd może wymagać dodatkowych dokumentów w nietypowych przypadkach, więc warto wcześniej upewnić się w urzędzie powiatowym albo urzędzie miasta, czy musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie składasz osobiście. Obecnie najlepiej umówić się na wizytę, aby mieć pewność, że uda się to bez zbędnego oczekiwania.

Przygotowanie danych do wniosku i zgromadzenie wszystkich dokumentów może odbyć się w przeważającej części online i warto obecnie skorzystać z takiej drogi. Zajmie to mniej czasu, niż gdybyś każdą rzecz pozyskiwał bezpośrednio w urzędzie i możesz to zrobić w dowolnym momencie, kiedy jesteś w domu. Zaplanuj załatwienie formalności przed budową tak, aby nie zaskoczyły cię żadne wymagania i terminy, i aby ruszyć z pracami w najlepszym dla siebie czasie.

Jeśli nie masz pewności, czy wybrałeś odpowiedni projekt, lub czujesz, że warunki Twojej działce wymagają konsultacji z fachowcem, Z500 oferuje zdalne wsparcie w tym zakresie. Możesz zamówić analizę MPZP lub warunków zabudowy, chętnie doradzimy też projekt zgodny z Twoimi wymaganiami i wycenimy adaptację.

ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA WARUNKÓW ZABUDOWY

Oceń artykuł
(
Ocen: 0
Średnia: 0
)
Podziel się swoją opinią na temat artykułu: "Pozwolenie na budowę – dużo spraw załatwisz online"
Administratorem danych jest Z500, NIP 5252496983.
^
Na stronach Z500 używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia usług, personalizowania treści na stronie oraz w Internecie i analizowania ruchu na podstronach. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się ich wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Aby ograniczyć wykorzystanie plików cookies, kliknij tutaj. rozumiem